De medezeggenschapsraad 

De medezeggenschapsraad (MR) is de verbindende schakel tussen het schoolbestuur, ouders en leerkrachten. Alle beleidszaken die voor een school van belang zijn, komen in de MR aan bod.

De MR heeft adviesrecht en instemmingsrecht met betrekking tot bepaalde belangrijke besluiten van het bestuur.

Elk jaar komen vaste onderdelen aan de orde: de begroting, de formatie en alle belangrijke zaken die bij de organisatie van de school horen. Alle vergaderingen zijn in principe openbaar en notulen kunnen worden nagelezen via de website.

De samenstelling van de MR van Basisschool Het Noorderlicht is als volgt: 

  • Mirjam Nanne – ouder 
  • Frank Verbeek – ouder 
  • Sander de Koster – ouder 
  • Peter den Blaauwen – team 
  • Christine Schuite – team 
  • Nika van Keulen – team 

 

De MR vergadert in het schooljaar 2022-2023 op de volgende maandagen:

 De directeur is als vertegenwoordiger van het bevoegd gezag en op uitnodiging aanwezig bij het MR overleg.  

Heeft u vragen of wilt u informatie dan kunt u ons bereiken via: mr@hetnoorderlicht.unicoz.nl. 

 

Verdere info over de MR

huishoudelijk reglement MR