Over onze school

Kinderen hebben veel talenten en wij willen hen helpen die verder te ontdekken.  We creëren actief en bewust een betekenisvolle omgeving die talent stimuleert. Een veilige plek waar je trots mag zijn op je eigenheid. Waar je kunt ontdekken wie je bent en waar je goed in bent.
Ons doel is om onze kinderen een stevige basis mee te geven voor een succesvolle en gelukkige toekomst.  Door in te zetten op het ontwikkelingsgericht en onderzoekend leren ontdekken kinderen hun passie en kunnen zij hun talenten verder ontwikkelen.
Later word ik een architect

Ontwikkelingsgericht en onderzoekend leren

Wij gaan ervan uit dat kinderen zich willen ontwikkelen tot vrije, nieuwsgierige en onderzoekende mensen. Kinderen leren door ervaringen van zichzelf en door het kijken naar anderen. Kinderen leren initiatief nemen, te communiceren, samen te werken en samen te doen met anderen. Zij leren planmatig en strategisch te denken, te handelen en zijn in staat tot zelfsturing. Wij willen als school hieraan een bijdrage leveren door in thema’s vakken te integreren binnen een sociaal-culturele context, waarbij wat er binnen de school gebeurt een relatie heeft met de maatschappij buiten de school.

Door bij de jongere kinderen (Groep 1 t/m 3)  thematisch te werken en bij de oudere kinderen (groep 4 t/m 8) wereldoriëntatie projectmatig aan te bieden, ontwikkelen kinderen vaardigheden zoals onderzoeken, samenwerken, verantwoordelijkheid nemen voor eigen prestaties, probleemoplossend denken, creativiteit, kritisch zijn, online informatie vergaren en communiceren en discussiëren met elkaar. We geven modern onderwijs en dat houdt in dat digitale middelen dagelijks onderdeel uitmaakt van het leren.

Groeien en betrokkenheid bij leren

Op het Noorderlicht zijn we ons bewust van verschillen tussen kinderen. We streven naar hoge opbrengsten zowel op het gebied van specifieke kennis (taal, lezen, spelling en rekenen) en vaardigheden als ook op het gebied van de brede ontwikkeling. Kinderen die lekker in hun vel zitten en zich betrokken voelen, ontwikkelen zich optimaal. We zoeken naar de zone van naaste ontwikkeling, zodat ieder kind tot ontwikkeling kan komen op zijn eigen tempo en niveau. We werken daarom adaptief. Dat wil zeggen dat de onderwijsbehoeften van het kind centraal staan bij het vaststellen van het onderwijsaanbod.  Waar de ene leerling nog een keer extra instructie nodig heeft, compacten we bij de andere leerling het werk en krijgt hij verrijkingsstof aangeboden. Onze reken- en taalmethode bieden ons al de mogelijkheid om goed gedifferentieerd te kunnen werken.

Om het maximale uit jezelf te kunnen halen, vinden wij het belangrijk dat kinderen zich betrokken voelen bij het onderwijs op school en zich eigenaar voelen van hun eigen leerproces.

In de onderbouw wordt het proces van reflectie vooral door de leerkracht begeleid. In de midden- en bovenbouwgroepen worden de doelen per periode voor een vakgebied besproken en maken kinderen zelf de balans op: wat begrijp ik al? Heb ik instructie nodig? Of extra lesstof? Werk waar het kind trots is wordt opgenomen in het portfolio. Zo hebben de leerlingen na 8 jaar een map vol met behaalde successen!

Positief leer- en leefklimaat

Het Noorderlicht is een plek waar je je gezien, gehoord, gewaardeerd en geaccepteerd voelt. We maken ruimte binnen ons onderwijs voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze leerlingen en de groep. Hiervoor zetten wij de Kanjertraining in en besteden we veel aandacht aan de groepsvorming tijdens de start van het schooljaar.

We leren kinderen op een goede manier om te gaan met zichzelf en met de ander, samen leven, goed voor jezelf en de ander te zorgen. Goed in je vel zitten, je veilig voelen en vertrouwen krijgen in je eigen kunnen, zijn voorwaarden voor kinderen om te leren en ontwikkelen.

Als basis zorgen wij op school voor een rustige omgeving, met duidelijke afspraken in een positief klimaat.

In een veilig leerklimaat moedigen we kinderen aan om dingen op verschillende manieren te proberen (hoe heb je het gedaan, wat lukt er al goed?​, waarom is het niet gelukt?, wat vind je precies lastig?).

We geven kinderen het vertrouwen dat ze kunnen leren en dingen met vallen en opstaan onder de knie kunnen krijgen. Hierdoor krijgen kinderen meer vertrouwen in eigen kunnen, staan ze open voor feedback, laten zich minder ontmoedigen door tegenslagen, hebben meer doorzettingsvermogen en meer plezier in wat ze doen.

Als team geven we bewust les vanuit een positieve grondhouding. We gaan uit van verschillen in talent en kwaliteiten tussen kinderen en willen dat kinderen zich gezien en gehoord voelen.

Vanuit de gedachte dat we samen het beste willen voor de ontwikkeling van de kinderen vinden we het belangrijk dat ouders en school samen optrekken.

Al onze medewerkers zijn gecertificeerd Kanjertrainers. We spreken allemaal dezelfde ‘Kanjertaal’ naar de kinderen wat zorgt voor een eenduidige aanpak richting de kinderen.