http://www.passendonderwijszoetermeer.nl

In de schoolgids wordt onder meer verwezen naar het SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL.

Dit profiel is geschreven in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Deze wet Passend Onderwijs vraagt van elk samenwerkingsverband om te komen tot een eigen, eenduidige definitie van Basisondersteuning. De Unicoz onderwijsgroep heeft er voor gekozen om ten aanzien van Basisondersteuning zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de definities uit het landelijk referentiekader, dat o.a. door de PO-raad is opgesteld.

“Basisondersteuning is het door het samenwerkingsverband afgesproken geheel van preventieve en lichte curatieve interventies die binnen de ondersteuningsstructuur van de school planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau, eventueel in samenwerking met ketenpartners, worden uitgevoerd”
Deze basisondersteuning wordt door iedere school, binnen elke groep, door elke leerkracht gerealiseerd, indien nodig met hulp van derden. Schoolbesturen zijn daar verantwoordelijk voor en ondersteunen de scholen in het realiseren van het overeengekomen niveau van basisondersteuning. Basisondersteuning is ook een vorm van garantie naar ouders (‘dit bieden al onze scholen minimaal , daar mag u op vertrouwen’).